Fîhi mâ-Fîh

Genel Bilgiler

Eser adı :  Terceme-i Fîhi mâ-fîh

Yazar :  Mevlânâ Celâleddîn Rûmî

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 

Kitap Hakkında :  Fîhi mâ Fîh‘in merhum Selçuk Eraydın tarafından çeviri yazısı yapılmış ve İz Yayıncılık tarafından basılmıştır. Eser Mevlânâ hazretlerinin sohbetlerinde bulunan müridleri tarafından tutulan notlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Sohbetlerin kayıtlarını tutan müridlerinin kimler olduğu kayıt altına alınmadığından günümüze kadar ulaşmamıştır. Avni Konuk, tercümeyi yaparken birbirinden farklı nüshaları karşılaştırmak suretiyle çalışmayı tamamlamıştır.

Eserden bir kesit;

  “… İmdi bu kitâb-ı müstetâb, vâris-i ulûm-ı nebevî, şems-i hakîkat ve nûr-ı zulmet-i âlem-i tabîat Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (r.a.) efendimizin Fîhi Mâ Fîh nâmındaki eser-i âlîlerinin tercümesidir. Mütâlaasından müstebân olacağı üzere, mecâlis-i muhtelifede fem-i saâdetlerinden şeref-sudûr eden maârif ve hakâyıkın ashâb-ı zevi’l-i ihtirâmı tarafından zabtı sûretiyle vücûd-pezîr olmuştur. Bir bahr-i muhît-i maânîdir ki, âlem-i tabâyi’-i müncemide üzerine mütetâbiu’l vürûd olan harâret ve ziyâsı asla kesilmez. Emrâz-ı kalbiyye-i ma’neviyye ile ma’lûl olanlara şifâ, basar-ı basîreti gışâve-i akl-ı cüz’i ile kapanmış olanlara kühl ü cilâdır. Zîrâ mazmûn-ı münîfi baştan başa lübb-i Kur’an ve ahâdis-i nebeviyyedir. Ednâs-ı tabîiyye ile mülevves olanlar, bu bahr-i sâfide temizlenirler. Zaten pâk olanlar ise abdest üzerine abdest almış olacaklarından, onlar hakkında da nûrun-alâ-nûr olur. Münkirler bundan nasîbedar değildir. Zîrâ bir hâm-ı ezelinin pişmek ve olmak ihtimâli yoktur…

1 comment

Bir yanıt yazın