et-Tedbîrâtü’l-ilâhîye fî ıslahi’l-memleketi’l-insânîye

Genel Bilgiler

Eser adı : et-Tedbîrâtü’l-ilâhîye fî Islahi’l-Memleketi’l-İnsânîye

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 KON 297.7 KON 1344 H. 1

Kitap Hakkında : İbn Arabî’ye ait olan eserin iki farklı nüshası bulunmaktadır. Birisi Konya Mevlânâ Müzesinde diğeri Atatürk Kitaplığı’ndadır. Her iki nüshada 814 sayfadır. Eserin yazılışını İbn Arabî bizzat eserde belirtmektedir; “Bu kitâbı sebeb-i te’lifimiz bu idi ki; şeyh-i salih Ebû Muhammed el-Mûrûrî’yi ziyâret eylediğim vakit onun indinde -Hakîm’in Zül-karneyn için, onunla beraber meşye kudreti olmadığı vakitte, tasnîf eylediği -Sırru’l-Esrâr-kitâbını buldum. Ebû Muhammed bana dedi ki: -Bu müellif bu memleket-i dünyeviyenin tedbirine nazar etmiştir. Ve ben senden kendisinde saâdetimiz bulunan ve ona tekâbül eden memleket-i insâniyenin siyasetini isterim.- İmdi ben ona icabet ettim.” Tedbîrât, Mustafa Tahralı tarafından çeviri yazısı yapılarak yayınlanmıştır.

Eserden bir kesit;

Bismillâhirrahmânirrahim

         [الحمد لله الذي استخرج الانسان من وجود علمە الی وجود عینە فی اول ابداعە، جوهرة فنظر ها بعین الجلال، فذابت حیاءً منە، عندما حققت نظرە فسالت ماء، اكن فیە جواهر علمە القدیم و دررە] 

“Hamd olsun Allah-u Zülcelâle ki insânı vücûd-u ilminden vücûd-u aynına istihrâc eyledi. Onun evvel-i ibdâ’ında bir cevher var idi. O cevhere ayn-ı celâl ile nazar etti. O cevher onun nazarının tahakkuk eylediği şey indinde ondan hayâ ederek eridi. İmdi onun ilm-i kadîminin cevâhirinden ve incilerinden onda meknûn olan mâ seyelân etti.”…

Bir yanıt yazın