Eserleri

Ahmed Avnî Konuk’un eserleri tespit edilebildiği kadarıyla yirminin üzerindedir. Kimi eserlerinin cirmi birkaç yaprağı geçmezken Mesnevî-i Şerîf gibi binlerce sayfayı bulan eserleri de mevcuttur. Genel bir sınıflandırmaya gidilecek olunursa eserlerini iki farklı alanda, tasavvuf ve müzik alanında vermiştir. Velud bir yazar olan Ahmed Avnî Bey aynı zamanda yetenekli bir müzisyendir. Tahmin olunur ki henüz açığa çıkmamış eserleri de mevcuttur. Bu eserlere ulaşıldıkça künye bilgileri ve hangi kütüphanede muhafaza altında tutulduğu buraya derc edilecektir.

Eserleri beş ana başlığa (Şerh, Tercüme, Risale, Müzik ve Diğer) ayrılmıştır.

Şerhler:

 1. Mesnevî-i Şerîf,
 2. Fusûs’ul Hikem,
 3. Tedbîrât-ı İlahiyye,
 4. Gülşen-i Raz,
 5. Şerh-i Gazel,
 6. Şerh-i Ebyât.

Tercümeler:

 1. Terceme-i Fîhi Mâ-Fîh,
 2. Terceme-i Leme’ât,
 3. Terceme-i Hulâsatü’t-Tesanif,
 4. Terceme-i Mirâtü’l-İrfân ve Lübbeh,
 5. Muhâdarat el-Ebrâr’dan Bir Vak’anın Tercümesi
 6. Menâkıb-ı Hazret-i Mevlânâ Celâleddin Rumî.

Risaleler:

 1. Resâil-i Azizüziddîn en-Nesefî,
 2. İmâm Rabbânî ve Mektûbâtı,
 3. Hz. Îsâ ve Meryem Risâlesi,
 4. Ahadiyet Risâlesi,
 5. Risâle-i Vahdet-i Vücûd,
 6. Esrâr-ı Salât Risâlesi.

Müzik:

 1. Fihrist-i Makamat,
 2. Hanende (Şarkı Mecmuası).

Diğer:

 1. Amerika’dan Sorulan 17 Sualin Cevapları,
 2. Tevfîk Fikret’e Cevâb,
 3. Ahmed Âmiş Efendî ile Sohbetler,
 4. Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd Münakaşaları.

Her eser için bir açıklama sayfası oluşturulmuştur.

Eserlerle ilgili ayrıntılı bilgi için “Eserleri” başlığındaki ilgili esere tıklayınız.

Eserlerin orjinal metinlerine ulaşmak için linki (İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar) tıklayınız. Açılan pencere Atatürk Kitaplığının katalog sayfasıdır. Öncelikli olarak “üye ol” kısmından kütüphaneye üye olunması gerekmektedir. Üyelik işleminden sonra pdf kitaplar indirilebilir.

2 comments

Bir yanıt yazın