Eserleri

Ahmed Avnî Konuk’un eserleri tespit edilebildiği kadarıyla yirminin üzerindedir. Kimi eserlerinin cirmi birkaç yaprağı geçmezken Mesnevî-i Şerîf gibi binlerce sayfayı bulan eserleri de mevcuttur. Genel bir sınıflandırmaya gidilecek olunursa eserlerini iki farklı alanda, tasavvuf ve müzik alanında vermiştir. Velud bir yazar olan Ahmed Avnî Bey aynı zamanda yetenekli bir müzisyendir. Tahmin olunur ki henüz açığa çıkmamış eserleri de mevcuttur. Bu eserlere ulaşıldıkça künye bilgileri ve hangi kütüphanede muhafaza altında tutulduğu buraya derc edilecektir.

Eserleri beş ana başlığa (Şerh, Tercüme, Risale, Müzik ve Diğer) ayrılmıştır.

Şerhler:

 1. Mesnevî- Şerif,
 2. Füsus’ul Hikem,
 3. Tedbirat-ı İlahiye,
 4. Gülşen-i Raz,
 5. Şerh-i Gazel,
 6. şerh-i Ebyât.

Tercümeler:

 1. Terceme-i Fîhi Mâ-Fîh,
 2. Terceme-i Leme’ât,
 3. Terceme-i Hulâsatü’t-Tesanif,
 4. Terceme-i Mir’âtü’l-İrfan ve Lübbeh,
 5. Muhadarat el-Ebrar’dan Bir Vak’anın Tercümesi
 6. Menakıb-ı Hazret-i Mevlana Celâleddin Rumî.

Risaleler:

 1. Resâ’il-i Aziz ed-Dîn en-Nesefî,
 2. İmâm Rabbani ve Mektûbâtı,
 3. Hz. İsa ve Meryem Risâlesi,
 4. Ahadiyet Risâlesi,
 5. Risâle-i Vahdetü’l-Vücûd,
 6. Esrâr-ı Salât Risâlesi.

Müzik:

 1. Fihrist-i Makamat,
 2. Hanende (Şarkı Mecmuası).

Diğer:

 1. Amerika’dan Sorulan 17 Sualin Cevapları,
 2. Tevfîk Fikret’e Cevâb,
 3. Ahmed Âmiş Efendî ile Sohbetler,
 4. Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd Münakaşaları.

Her eser için bir açıklama sayfası oluşturulmuştur.

Eserlerle ilgili ayrıntılı bilgi için “Eserleri” başlığındaki ilgili esere tıklayınız.

Eserlerin orjinal metinlerine ulaşmak için linki (İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar) tıklayınız. Açılan pencere Atatürk Kitaplığının katalog sayfasıdır. Öncelikli olarak “üye ol” kısmından kütüphaneye üye olunması gerekmektedir. Üyelik işleminden sonra pdf kitaplar indirilebilir.

2 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.