Hanende

Genel Bilgiler

Eser adı : Hanende: müntehab ve mükemmel şarkı mecmuası

Derleyen : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Matbu

Yer Numarası : 782.42 HAN 1317 H/1900 k.1/1

Kitap Hakkında : Hanende, 1900 tarihinde Ahmed Avnî Konuk tarafından derlenmiş olup Maarif Nezâret-i Celilesi tarafından basılmıştır. Eser, şarkıların bir araya getirildiği bir mecmua niteliğindedir.

Eserden bir kesit; 

Mukaddime
Âlemde medeniyet tekemmül ettikçe havâyicin dahi o nisbette tezâyüd ve tekessür edeceği ma‘lûmdur. Binaenaleyh bir kavmin havâyici ne kadar basit ise tarîk-ı temeddünde kat ettiği merâhil dahi o nisbette azdır. Şu mukaddimât-ı nazardan dûr tutulmayarak, bugün sükkân-ı arzın kısm-ı kesirinin ahvâli tedibe olunsa, esbâb-ı maişetlerinden ta vesait-i zevkiyelerine kadar olan ihtiyâcâtın kâffesinin tezâyüdiyle beraber bir kava‘id-i mukannene ve mu’ayyene dairesine vaz’ edilmiş olduğu görülür ki, bu da envâr-ı medeniyetin ale’t-tedric arzımızın her köşesini izâe etmekte olduğuna bera’at-i istihlâldir. İnsan bidâyet-i hilkatte me’kûlât ve melbûsâtın kaba bir surette tedârik eder idi; bugün nefis me’kûlâtı bulmadıkça kendisini ‘ala vechii-kemal tagdiyye edemiyor; müzeyyen ve mutantan melbûsât olmadıkça setr-i vücûd eyleyemiyor, evvelce ahvâl-i ruhiyeden bî-haber olan insan, bugün ruhunu tezvîk ve telziz için gûna-gûn esbâb-ı tarab taharri ediyor. İşte insanlar medeniyete ilk hatvelerini vaz’ edeliden beri meftun-ı mehasin olmağa başlamışlardır ki, bunun neticesi olarak sanâyi-i nefise vücuda gelmiştir. Sanâyi-i nefisenin biri ise fenn-i bedî-i musikîdir…

Bir yanıt yazın