Hakkında

Ahmed Avni Konuk hakkında yapılmış çalışmalar sene bazında en yakın tarihten en uzak tarihe doğru (Kitap, Tez, Makale vb.) başlıkları altında sıralanmıştır.


 

Tez

    • Kutucuoğlu, Mediha Petek (2023). Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nde istîdat kavramı (Yüksek Lisans Tezi). Yök Tez Merkezi (833848 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).
    • Derin, Gülşah (2023). Mesnevî’de sağlıklı ve dengeli beslenme metaforları (Yüksek Lisans Tezi). Yök Tez Merkezi (823500 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).
    • Yüce, Nurgül (2023) Mevlânâ’da mücâhede ve riyâzet (Yüksek Lisans Tezi). Yök Tez Merkezi (815643 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).

Kitap

    • Öztürk, E. (2022). Ahmed Avni Konuk : İrfani Geleneğin Osmanlı’daki Son Halkası. Ankara,  Akçağ Yayınları.
    • Barkçin, S. Ş. (2022). Ahmed Avni Konuk : Görünmeyen Umman (göz. geç. yeni bsk. ). İstanbul,  Ketebe Yayınları.

Makale

    • Güldütuna, H. D. (2022). Ahmed Avni Konuk’un Fusûsü’l-Hikem Şerhi’ne Göre Yaratılış Bağlamında Ferdiyet Kavramı . Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 3-14 . (PDF)

Kongre

    • Çınarcı, M. N. (2022). Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi Şerhinde Kaynak Olarak Kullandığı Mesnevi Şerhlerinin İşlevi. 16.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 -31 Ekim 2022.

Makale

    • Gürer, D. (2020).  Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi’ nde bir Ârif ve Mürşit olarak Ebu’l-Hasan-ı Harakânî. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 151-170. (PDF)
    • Okcu, S., Karataş, Ö. S. (2020). Ahmed Avni Konuk’a ait Rast Kâr-ı Nâtık (Fihrist-i Makâmat) adlı eserin Segâh kararlı satırlarının makam ve güfte Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 939 – 958. (PDF)
    • Öteleş, Z. (2020). Bilimsel verileri kullanması bakımından Ahmed Avni Konuk’ un Mesnevî-i Şerîf Şerhi. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 15, 341 – 363. Doi: 10.16947/fsmia.758088. (PDF)

                    Tez

    • Doğan, E. H. (2020). Ahmed Avni Konuk’ un Fususü’l-Hikem Şerhi’ ne göre zuhur ve yaratılış bağlamında ferdiyet kavramı (Yüksek Lisans Tezi). Yök Tez Merkezi (626702 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


 

    Kitap 

    • Temizel, A. , Sucu Köroğlu, N., Karadağ, S. (Ed.) (2019). Mesnevi şarihi Ahmed Avni Konuk : Mesnevi şarihi A. Avni Konuk’ un vefatının 80. yıldönümü anısına. Konya:  SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.

    Kitap Tanıtımı

    • Polat, İ. (2019). [Kitap incelemesi] : “Ahmed Avni Konuk, Fahreddîn-i Irâkî Lemaât Aşk ve Aşıklara dair, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2011″. AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi , (7) , 201-205.

    Makale

    • Yazıcı, T. (2019).  Ahmed Avni Konuk düşüncesinde Cevher ve Araz problemi. Dört Öge, (16), 153-161. (PDF)

    Tez

    • Karakele, E. (2019). Mesnevi’ de cinsiyet algısı: Şarih Ahmet Avni Konuk’ un yorumu (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (594693 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).

    • Okcu, S. (2019). Ahmed Avni Konuk’a ait rast Kâr-ı Nâtık (Fihrist-i Makâmat) adlı eserin makam ve güfte analizi (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (607572 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).

    • Yılmaz, S. (2019). Mesnevî’de Yahudi vezir hikayesi (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (575907 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).

   Makale

    • İnci, N. (2018). İbn-i Arabî, Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye tercüme ve şerhi. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 40(41), 130-137. (PDF)

    • Karaaslan, A. (2018).  Fusûsu’l-Hikem tercüme ve şerhi, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Ahmed Avni Konuk, I-II. Cilt. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 40(41), 120-129. (PDF)

   Tez

    • Esen, H. C. (2018). Ahmed Avni Konuk’ a ait Fihrist-i Makâmât adlı eserin makam tahlili (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (506966 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).

   Panel

   Sempozyum


   Makale

    • Öztürk, E. (2017). Ahmed Yesevî ve Ahmed Avni Konuk’ un düşünce dünyasında fenâ-bekâ kavramları–Karşılaştırmalı bir inceleme–. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2(4), 41-54. (PDF)

    • Öncü, A. (2017). Sosyal yapılandırmacılıkla Ekberî geleneğin epistemolojik  bağlamda karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(10), 1-15. (PDF)

 Makale

    • Öztürk, E. (2016). Son Osmanlı mutasavvıflarından Ahmed Avni Konuk’un bir misyonere yazdığı mektuplar. Akademiar Akademik İslam Araştırmaları Dergisi, 1(1), 241-266. (PDF)


 Makale

    • Alkan, E. (2015). Ahmed Avni Konuk’ un Risâle Der Beyân-ı  Vahdetü’l-Vücûd Tercümesi. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 36, 197 – 211. (PDF)

    • Coşkun, P. (2015). Ahmet Avni Konuk hayatı, eserleri, sanatçı kişiliği hakkında…Kadem Musiki ve Edebiyat Dergisi. 2015(1). 32-34.

 Tez

    • Öztürk, E. (2015). Osmanlı’dan Cumhuriyet’ e geçişte tasavvuftaki irfani gelenek: Ahmed Avni Konuk örneği (Doktora tezi). Yök Tez Merkezi (425341 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


 Makale

    • Özdemir, M (2014). İsmâîl Rüsûhî-yi Ankaravî ve Ahmet Avni Konuk’ un tasavvufî görüşlerinin Mesnevî Şerhi’nin 2. cildi bağlamında mukayesesi. Turkish Studies (Elektronik), 9(12), 573 – 598. (PDF)

    • Öztürk, E. (2014). Son devir Osmanlı mutasavvıflarından Ahmed Avni Konuk’ un (1868-1938) İnsan-ı Kâmil anlayışı. İslami Araştırmalar. 25(3), 176-184. (PDF)

  Söyleşi


 Makale

    • Arpaguş, S. (2013). Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’ nin tasavvuf çalışmaları açısından önemi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45, 31 – 50. (PDF)


Makale

    • Şeker, F. (2012). “Tasavvufi bir metnin felsefi ve kelami boyutu: Fususu’l-Hikem tercüme ve şerhi”. KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 10(1), 127-176 .(PDF)


Makale

    • Gürer, D. (2010). Mesnevî’nin son hikâyesi ışığında aşkın anlatılmazlığı ya da Mesnevî neden sonlandırılmamıştır?. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 25, 133 – 143. (PDF)

    • Kemikli, B. (2010). Şerh Şarih ve Ahmet Avni Konuk. Eskiyeni, (16), 69-70. (PDF)

Tez

    • Güngör, M. (2010). Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf şerhindeki tasavvuf düşüncesi (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (265009 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


 Kitap

    • Barkçin, S. Ş. (2009). Ahmed Avni Konuk : Görünmeyen Umman. İstanbul, Klasik Yayınları.

 Makale

    • Çınar, B. (2009). Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-İ Şerîf Şerhi’nin ilk 18 beytindeki şerh usûlü. Electronic Turkish Studies, 4(6), 39-61. (PDF)

 Tez

    • Akdoğan, M. (2009). Ahmed Avni Konuk ve Fususu’l-Hikem tercüme ve şerhi adlı eserindeki hadislerin değerlendirilmesi (II, III, IV. ciltler) (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (465735 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


Toplantı


Kitap Tanıtımı

    • Karaosmanoğlu, M. K., Aslan, F. (2007). [Kitap incelemesi] : “Ahmed Avni Konuk, Fihrist-i Makamat, İstanbul, 2007.”  Dini Araştırmalar, 10 (28), 285-287. (PDF)


Biyografi

    • Kalın, I. (2006). Konuk, Ahmet Avni (1871–1938). In O. Leaman (Ed.). The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy (p. 283). London: Bloomsbury Academic. Retrieved January 29, 2021, from http://dx.doi.org/10.5040/9781474219624-0187

Makale

    • Uluç, T . (2006). The Reflection of the Wahdat Al-Wujud Doctrine (The oneness of being) in the modern Turkish thought: Ahmed Avni Konuk and his Fusûsu’l-Hikem tercüme ve şerhi (Translation of and commentary on Fusûs Al-Hikam) . Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi , 6 (4) , 111-151 . (PDF)


Biyografi

    • Eraydın, S. (2005).  Ahmed Avni Konuk hayâtı ve eserleri,  Ahmed Avni Konuk, Fusûsu’l- Hikem tercüme ve şerhi içinde, haz., Mustafa Tahralı, Selçuk Eraydın, 4. bs., c. I, İstanbul, Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları.


Tez 

    • Fırat, S. (2004). Azîzüddîn Nesefî’ nin Yirmi İki Risâlesi’nin tercümesi ışığında tasavvufî bilgi (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (149485 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


Makale

    • Şafak, Y. (2003). Son Mesnevî şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’ un Mevlâna’ nın eserleri ve fikirlerine dair bir mektubu. İlmî Araştırmalar, (16), 87-96. (PDF)

Tez

    • Kusursuz, B. (2003). Ahmet Avni Konuk’ un Vahdet-İ Vücud müdafaası (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (133671 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


Makale

    • Çelik, İ. (2002). Mevlana’nın Mesnevisi’ nin yedinci cildi üzerine. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 9(20), 85-98. (PDF)

    • Çeli̇k, İ. (2002). Mevlânâ’ nın Mesnevî’ sinin tercüme ve şerhleri . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 9 (19), 71-93. (PDF)

Tez

    • Toz, B. (2000). Ahmet Avni Konuk’ un Hanende Mecmuası’ nda basit makam fasılları 219-720 sahifeleri (Yüksek Lisans tezi). Yök Tez Merkezi (98736 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


Tez

    • Toz, C. (1999). Ahmet Avni Konuk’ un Hanende Mecmuası Osmanlıca’ dan Türkçe’ ye çevirisi (Mukaddime ve 84/217 sahifeleri) (Yüksek Lisans Tezi). Yök Tez Merkezi (92573 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


Tez

    • Dikmen, M. D. (1994). Hanende Mecmuası’ nın ilk yedi makamının eserlerinin güftelerinin Osmanlıcadan çevirisi ve incelenmesi) (Yüksek Lisans Tezi). Yök Tez Merkezi ( 43794 erişim numarası ile YÖK Tez Merkezi sayfasından tarama yapabilirsiniz).


Makale

    • Anıl, A. (1971). Mart ayında kaybettiğimiz üç musikici Ali Rifat Çağatay, Ahmed Avni Konuk, Tatyos Efendi.  Musikî ve Nota, 2(17).


Makale

    • a.mlf. (1968). Ahmet Avni Konuk.  Mûsikî Mecmuası,  232,  4-8.

    • Can, H. (1968). Ahmed Avni Konuk. Mûsikî Mecmuası, 20(232).

    • Cemil, M. (1968). Sohbet: A. Avni Konuk hakkında. Mûsikî Mecmuası, 232, 9-10.


Makale

    • Can, H. (1964). Ruy-i Irak Ayin-i Şerifi Bestekârı Ahmed Avni Beyefendi.  Mevlâna Güldestesi, Konya, 64-69.


Makale

    • a.mlf. (1948). Ahmet Avni Konuk. Türk Mûsikîsi Dergisi, sy. 9, İstanbul, s. 7; sy. 10, s. 5, 17; sy. 11 , s. 5-6.