Ahmed Âmiş Efendî ile Sohbetler

Genel Bilgiler

Eser adı : Ahmed Âmiş Efendî ile Sohbetler

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 1337 H.1

Kitap Hakkında : Ahmed Âmiş Efendî ile Sohbetler, Ahmed Avni Konuk tarafından hicri 1337 yılında kaleme alınmış olup eserin latin harflerine çevrilmiş baskısı mevcut değildir. Eser; Avnî Bey’in, Ahmed Âmiş Efendi’yi ziyaretleri sırasında sohbetlerini kayıt altına almasıyla ortaya çıkmıştır.

Eserden bir kesit; 

1335 senesi Ağustos’un sekizinci ve 1337 sâl-i hicrisi Zîlka’desinin on ikinci Cuma günü kabl’el-zuhur Hüseyin Avnî Bey birâderimizle yüz yirmi beşini mütecâviz bulunan ve zamânımızda vücûd şerîfî ile teberrük olunan insân-ı kâmil Fâtih türbedârı hâcı Ahmed Âmiş Efendi hazretlerinin huzûr-ı şerîflerine gitdik.
Kimse yoktu. Mübârek elini öpdük. Önüne oturup yakına gelmemizi işâret buyurdu.
Aşağı ki mükâlamât cereyân etti:
Âmiş Efendi “Niçün geldiniz, maksadınız, emeliniz nedir, ne istersiniz?”
“Maksadımız Hak’tır.”
Âmiş Efendi “Hak var mı, Hak nerede?”
“Her taraf Hakla dolu.”
“Ondan gayri bir şey yoktur. (لا موجودە الا هو)
Âmiş Efendi
(Gülerek) “Öyle ya, Ondan gayri bir şey yok.”
“Hüseyin Avnî Bey’e hitâben:
Âmiş Efendi “İsmin nedir?”
“Hüseyin Avnî.”
Fakîre hitâben:
Âmiş Efendi “Senin ismin ne?”
“Ahmed Avnî”
Âmiş Efendi “O, benim, ben beraberim, Ahmed benim…”
Hüseyin Avnî Bey’e hitâben:
Âmiş Efendi “Nerede oturuyorsun?”
“Sultan Mahmûd Türbesinde.”
Âmiş Efendi
“Türbenin içinde mi oturuyorsun?”

1 comment

Bir yanıt yazın