İmâm Rabbani ve Mektûbâtı

Genel Bilgiler

Eser adı : İmâm Rabbani ve Mektûbâtı

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 1934 M.1

Kitap Hakkında : İmâm Rabbani ve Mektûbâtı, Ahmed Avni Konuk tarafından 1934 yılında kaleme alınmıştır. Avnî Bey, İmâm Rabbânî ve Mektûbât’a reddiye yazmasının sebebini, risâlenin girişinde; “Bu risâlenin yazılmasında ki sebep budur ki: mukaddemâ Tarik-i Nakşiyye müntesib olduğu haber verilen bir zât tarafından birkaç mes’ele hakkında yazılan sûâllere cevâb vermekliğim, ba’zı rüfekâ tarafından teklif edilmiş ve fakîr o sûâlleri de aklım erdiği kadar cevaplar yazmış idim. Bu cevaplar üzerine bu zât bir vaz’-ı muhâlif alarak muhâberâtı içinden çıkılmaz bir vâdiye döktü. Ve Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) hazretlerinin maârifini istihfâf ve İmâm Rabbani’den ve Rükneddîn Alâü’d-Devle Simnânî’den başka tarîk ma’rifetten yükselen zevât olmadığını beyan ve bu muhâbere münâsebetiyle Fakîr tarafından sorulan sûâllerin cevâbını vermekten ızhâr-ı acz ederek, İmâm Rabbânî’nin Mektûbât’ını mütâlaâ etmemi tavsiye etti. Ve bunları anlamak için ilm-i kelâmda mütebahhir olmak lâzım geleceğini de kayd etti. Ve vahdet-i vücûd mes’elesinin bir girdâb olup, bu itikâdda bulunanların âhirette hatalarını anlayacaklarını da ilâve eyledi…”  şeklinde açıklamıştır.

Eserin Türkçesinin ve Osmanlıcasının PDF hali E-Kitap‘da mevcuttur.

İmâm-Rabbâni-ve-Mektûbât

Bir yanıt yazın